นายเสริมเกียรติ สุทธพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ร่วมกับคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ มัสยิดบ้านโคกเหรียง ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง และมัสยิดบ้านนา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด เพื่อติดตามให้คะแนนตามเกณฑ์การประกวด “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน” จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 ขึ้น และให้จังหวัดขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการดังกล่าว ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย

สำหรับเกณฑ์การประกวด อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประกอบด้วย การจัดทำแบบประเมิน มีหัวข้อการประเมิน ทั้งสิ้น 8 หัวข้อ 120 คะแนน ประกอบด้วย การดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตัวชี้วัดการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง หรือ ณ แหล่งกำเนิด การปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ การนำนวัตกรรมมาใช้ และการรักษาความเป็นระเบียบของพื้นที่

ซึ่งคณะกรรมการจะลงพื้นที่อำเภอที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 อำเภอ เพื่อตัดสินและจัดอันดับรางวัลอำเภอที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเหมาะสมเพื่อรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 , 2 และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

7

.

8

.

6

แบ่งปัน