วานนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดปัตตานี ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี TK park Pattani นิทรรศการดังกล่าว โดยสำนักงานจังหวัดปัตตานี จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย และการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียน ในบริบทของจังหวัดปัตตานี กิจกรรมในนิทรรศการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานที่จากเทศบาลเมืองปัตตานี ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดนิทรรศการครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และรับทราบถึงผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

4

แบ่งปัน