นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

จากรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี ปะนาเระ ยะหริ่ง และอำเภอหนองจิก แบ่งการบริหารจัดการศึกษาออกเป็น 11 ศูนย์เครือข่าย มีโรงเรียนในสังกัดรวม 136 โรง จากสถานการณ์อุทกภัยพายุโซนร้อนดังกล่าว โรงเรียนได้รับความเสียหาย จำนวน 38 โรง ดังนี้ อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 10 โรงเรียน อำเภอปะนาเระ จำนวน 3 โรงเรียน อำเภอยะหริ่ง จำนวน 11 โรงเรียน อำเภอหนองจิก จำนวน 14 โรงเรียน

ประมาณการความเสียหาย ดังนี้ สื่อ-อุปกรณ์ 857,000 บาท อาคารสถานที่ 6,665,500 บาท รวมประมาณการเสียหายทั้งสิ้น 7,522,500 บาท เบื้องต้นได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยจัดตั้งหน่วยรับแจ้งความเสียหาย และความช่วยเหลือไว้ที่กลุ่มอำนวยการ แจ้งเตือนให้โรงเรียนที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัย เตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนดังกล่าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างกำลังใจ

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

4

.

5

.

3

แบ่งปัน