วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบล ตามวิถีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560

สืบเนืองจากพลเอกสกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษรัฐบาล มีนโยบายพัฒนาระบบการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ระดับชุมชน เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายภาคประชาชนในทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นสำนักบริหารงานยุติธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบล ตามวิถีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการไกล่เกลี่ยและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อิหม่านประจำมัสยิด จำนวน 115 คน เครือข่ายกลุ่มผู้หญิงภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้หญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 60 คน บุคลากรในหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรม จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน แบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 70 คน

โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2560 , รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560

pnoht600815001014208

pnoht600815001014207

pnoht600815001014201

 

แบ่งปัน