จ.ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ตำบบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามมติคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กำหนด การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ 7 กลุ่มภารกิจ รวม 28 โครงการ

สำหรับกลุ่มภารกิจที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพรัฐขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งได้มอบหมายให้ ศอ.บต. จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ 4 เสาหลักในการแก้ไขปัญหาพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย” และเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางการพัฒนา นำไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน และปลอดยาเสพติด โดยงบประมาณ 23,513,600 บาท ซึ่งขั้นตอนที่ 1 คณะทำงานได้ประชุมและคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 หมู่บ้าน/ตำบล จังหวัดยะลา 9 หมู่บ้าน/ตำบล และจังหวัดนราธิวาส 15 หมู่บ้าน/ตำบล ส่วนขั้นตอนที่ 2 เป็นการเตรียมการอบรมวิทยากรครู และขั้นตอนที่ 3 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วลงปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดในแผนงานโครงการ

แบ่งปัน