4 1

ที่สนามหญ้าเทียมเดอะฟาตอนี สเตเดี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ เพื่อประสานความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี โดยการแข่งขันฟุตบอล 6 คน ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนการแข่งขันจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 16 ทีม มีทีมจากฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมในการแข่งขัน

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความคลายเครียดจากงานที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดสะสมจากการปฏิบัติงานในพื้นที่

2 3

ในการแข่งขันยังสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดียวกัน มีเจตคติร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจ โดยอาศัยกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างสันติสุขแดนใต้ต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

 

แบ่งปัน