จ.ปัตตานี จัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ

ซึ่งในการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกันสามารถนำสิ่งที่ได้รับ ไปพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายตาดีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความปรองดอง สมานฉันท์ และสันติสุข และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

pnoht600819001005902

pnoht600819001005910

pnoht600819001005913

แบ่งปัน