จังหวัดปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 ตอน ผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ 50 ปี สงขลานครินทร์

ที่บริเวณสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งขอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีความหลากหลายของรูปแบบ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยมาอย่างต่อเนื่อง การงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ก็เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 25 แล้ว อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯด้วย ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมงานจะได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าของชาติ อันจะนำไปสู่การสืบสาน และธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบรางวัล ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย นิทรรศการการสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน นิทรรศการหอวัฒนธรรมภาคใต้ การแสดงแบบกิตติมศักดิ์ “ผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ 50 ปี สงขลานครินทร์” การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน การแสดงมโนราห์ การแสดงบนเวทีกลางของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง มหรสพ และการละเล่นต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคอีกมากมาย ซึ่งการจัดงานจะมีไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2560

 

แบ่งปัน