วันนี้ (30 เม.ย. 61) นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งจังหวัดตราดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบรวมทั้งอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้นรวม 2 วัน คือระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 มีเยาวชนมุสลิมในพื้นที่จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ที่มัสยิดนูรุ้ลมูบีน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สำหรับการจัดโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนโดยใช้หลักศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด ทั้งยังเป็นการสร้างแกนนำเยาวชนในการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปลัดจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดโครงการนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตัวเองโดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน โดยใช้การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิต การเข้าใจบริบทของสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาประเทศไปด้วยกันอีกด้วย

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน