ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)
ฮิจเราะห์ศักราช 1442
—————-
วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442
ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แบ่งปัน