วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1441
ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แบ่งปัน