ประกาศจุฬาราชมนตรี
วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1441
ตรงกับวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

แบ่งปัน