pnoht600305001007103_05032017_032654 pnoht600305001007104_05032017_032654

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438/2560 ครั้งที่ 3 ที่หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้น เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2560 เพื่อเฉลิมฉลอง สรรเสริญในโอกาสวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) รวมทั้งให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงคำสอน และจริยวัตรอันประเสริฐของท่าน ศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องทุกๆ ศาสนา และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นำศาสนาและสัปบุรุษในพื้นที่จังหวัดยะลา เสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ผู้นำศาสนา รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

pnoht600305001007105_05032017_032654 pnoht600305001007106_05032017_032654

สำหรับกิจกรรมในงาน มีการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ประเภทเยาวชน ชาย – หญิง ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ การแข่งขันทางวิชาการ เช่น การแข่งขัน อ่านบัรซันยี การแข่งขันบรรยายธรรม การแข่งขันพรรณนาโวหาร การแข่งขันอาซาน การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา และการแข่งขันขับร้องเพลง

อนาซีด การอ่านบัรซันยี รับเชิญ และการบรรยายหลักการทางศาสนา โดยอุสตาซจากต่างประเทศ การออกบูธ ของส่วนราชการ และการจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ชมรมตาดีกา จชต. สถาบันปอเนาะ จชต. การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP และสินค้ามุสลิม

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน