นายอับดุลมาน๊ะ แมวาโซะ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลบาโลย ผู้แทนนายอำเภอยะหริ่ง เปิดโครงการสร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 โดยมียุติธรรมจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณลานเอนกประสงค์อาคารกีรออาตี มัสยิดบ้านบาโลย ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โดยที่นางสาวซูไลลา บูโย๊ะ ประธานฝ่ายเยาวชนกลุ่มจิตอาสาสร้างสันติสุขจังหวัดปัตตานี ในนามเครือข่ายภาคประชาสังคม ศอ.บต. กล่าวว่า คณะทำงานในนามกลุ่มจิตอาสาฯ กำหนดเป็นพื้นที่แห่งที่ 3 จากจำนวน 3 พื้นที่ ซึ่งพื้นที่ชุมชนบ้านบาโลย ทางกลุ่มเคยเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชนด้วยสำนึกจิตอาสาทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ หัวใจสำคัญอยู่ที่คนในชุมชนได้มีโอกาสและมีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา จนสามารถพัฒนาชุมชนไปสู่สังคมที่สันติสุข การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต. ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรมและการใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้อง สร้างความร่วมมือของภาครัฐโดยใช้กระบวนการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หวังจะกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักเรื่องของกระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมสร้างสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืน

แบ่งปัน