นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สำนักงานจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ จึงได้ลงพื้นที่ให้บริการแนะแนวอาชีพ พร้อมคำปรึกษาด้านอาชีพที่ถูกต้อง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แรงงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ มีอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาในการหางานทำ

โดยได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา “กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้” ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร “การผลิตบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่” จัดขึ้น ณ วัดควนนาหว้าตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน , หลักสูตร “การทำอาหารไทย” จัดขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน และหลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง” ณ โรงเรียนบ้านบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งบรรยากาศของการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร เป็นไปด้วยความคึกคัก และเป็นกันเอง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมหลากหลายวัยเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-4845

 

ที่มา : ThaiNews

 

4

.

2

.

6

.

5

.

3

.

8

.

7

.

9

.

10

.

12

.

13

.

11

แบ่งปัน