นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดสตูล คัดเลือกเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส เพื่อรับมอบทุนอุปการะจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีจำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,200 บาท ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกจากองค์ประกอบครบถ้วนแล้ว ปรากฏว่าเยาวชนดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนอุปการะจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบททั้งสิ้น 3 ราย ประกอบด้วย เด็กหญิงกูอาบีเราะฮ์ กูสกุล จากอำเภอควนโดน , เด็กชายอานัน อาลีกะ จากอำเภอควนกาหลง , และเด็กหญิงณัจญะมีย์ สรรเพชร จากอำเภอละงู ซึ่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นต้นทุนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับครอบครัวของเด็กผู้ด้อยโอกาสต่อไป

แบ่งปัน