ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เพื่อรักษาศาสนสถานให้เหมาะสมและเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา นายเฉ็ม เหมมัน รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา แจ้งว่ามีความประสงค์ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการ และใช้สำหรับเป็นที่ประกอบศาสนกิจ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในอนาคต

โดยในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานั้น ได้แก่ การถมที่ดินด้านหน้ามัสยิดกลางเนื้อที่ 13 ไร่, การปรับปรุงอาคารห้องน้ำหญิง ชั้น 1 และห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2, ปรับปรุงที่อาบน้ำละหมาดชาย-หญิง ชั้น 2, งานฝ้าเพดานที่ชำรุดบางส่วน, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานสีทั้งอาคาร รวมเป็นเงิน 28,512,000 บาท ขณะที่ยอดสนับสนุนกองทุนปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 7,071,520.18 บาท

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้า “กองทุนปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา” เพื่อนำไปปรับปรุงสถานที่ให้มีความสวยงาม พร้อมอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยสามารถสมทบทุนบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : กองทุนปรับภูมิทัศน์และซ่อมแซมมัสยิดกลางสงขลา เลขที่บัญชี : 661-9-21005-8

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน