จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งได้รองรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนกว่า 2,500 คน ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีการฮัจย์ ประจำปี 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) , สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา , สมาคมผู้ประกอบการฮัจญ์ภาคใต้ , ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา , ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ฮ.ศ.1438) ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานนาชาติภูเก็ต , ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งญาติพี่น้องที่เดินทางไปส่ง ในส่วนภูมิภาค ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสงขลาจึงได้มีคำสั่ง แต่งตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2560 และได้จัดการประชุมนี้ขึ้น เพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในส่วนของท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีผู้ประสงค์แจ้งร่วมเดินทาง 2,546 คน ขาไป 16 เที่ยวบิน ขากลับ 16 เที่ยวบิน ซึ่งถือว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากที่สุด ใน 4 ท่าอากาศยาน เริ่มเดินทางระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน เวลา 13.05 น. ถึงมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เวลา 19.05 น. และในเวลา 18.20 น. ถึง 00.20 น. เที่ยวบินละ 289 คน ในส่วนของการเดินทางกลับ ระหว่างวันที่ 12-22 กันยายน 2560 โดยในวันที่ 12-16 และ 22 กันยายน วันละ 1 เที่ยวบิน เวลา 21.05 น. จากเมืองเจดดาห์ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เวลา 10.50 น. และในวันที่ 17-21 กันยายน เพิ่มอีก 1 เที่ยวบิน เวลา 01.50-14.50 น.

แบ่งปัน