นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2556 ที่กำหนดให้วันอีดิ้ลฟิตรี เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มอีก 1 วัน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส , สงขลา และสตูล

ส่วนวันอีดิ้ลฟิตรี ในปี 2560 นี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 จึงได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นวันหยุดราชการชดเชย หากตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุด

แบ่งปัน