นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงานมหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม “กิจกรรมรวมพลัง 3 ศาสนา ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม”  ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดขึ้น เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา ในการแสดงความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี และตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ ภายในงานศาสนิกชน ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ประกอบพิธีทางศาสนา และมีการเสวนา “รวมพลัง 3 ศาสนาขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” โดยมีส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนร่วมในกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี

แบ่งปัน