พิพิธภัณฑ์เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายมูฮัมหมัด ริซวาน อาบู ยาซิด กงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา นายอากุส ซะโยโน ราชิด กงสุลฝ่ายข่าว สังคมและวัฒนธรรม กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู “ปากายัน มลายู” ที่เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้อนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองลายท้องถิ่นมลายู ผ้าพื้นเมืองลายพระราชทาน และผ้าพื้นเมืองประจำถิ่น

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า เทศบาลนครยะลา มีนโยบายการนำผ้าร่วมสมัย ผ้าลายพื้นเมืองและผ้าลายพระราชทาน มาจัดแข่งขันเป็นแฟชั่นมลายู House brand เพิ่มศักยภาพให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าพื้นเมืองเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้อนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองลายท้องถิ่นมลายู ผ้าพื้นเมืองลายพระราชทาน และผ้าพื้นเมืองประจำถิ่น เพิ่มศักยภาพให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลายผ้าท้องถิ่น และเครื่องแต่งกาย และประชาชนได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายประจำถิ่น จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างคุณค่าทางสังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่ตลาดในประเทศจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียนสู่สากล

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “Creative Economy Pakaian Melayu” (แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ศูนย์กลางแฟชั่นผ้ามลายู ปากายัน มลายู) กิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้า กิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย 3 ประเภท คือ ชุดลำลองหรือชุดประจำวัน ชุดราตรี และชุดแต่งงาน กิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ “ปากายัน มลายู” จัดนิทรรศการผ้าพื้นเมืองของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

แบ่งปัน