นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอเกาะยาว ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยนายสมคิด แซ่อ๋อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ที่มาจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ณ มัสยิดดารุลกาเบตร ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สำหรับโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา ประจำปี 2561 จัดให้มีกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน การละหมาดตะรอเวียะห์ การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในมัสยิด และการบรรยายธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเลื่อมใสและศรัทธาในศาสนาอิสลาม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิม ได้ปฏิบัติศาสนกิจและมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติมากขึ้น สร้างความเข้าใจและและเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำศาสนาของแต่ละมัสยิด

อีกทั้ง เพื่อดำเนินการทางจิตวิทยา ภาครัฐได้พบประชาชน ผู้นำศาสนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเพื่อลดช่องว่างแห่งความไม่เข้าใจ

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

5

แบ่งปัน