นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดปัตตานี ณ ห้องเพนดูล่า 2 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ (ปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี)

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้อิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีทักษะในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม โดยจังหวัดปัตตานีดำเนินการอบรมอิหม่ามในพื้นที่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อิหม่ามจาก 10 อำเภอ 16 ตำบล รวม 88 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การปรับตัว และพัฒนาตนเองในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สร้างความตระหนัก และเข้าใจปัญหาต่างๆ ในฐานะเป็นผู้นำศาสนาอิสลาม ที่สามารถนำหลักการศาสนามาปรับใช้ภายในชุมชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ สร้างการมีส่วนร่วม ในการทำงานเชิงรุกคิดรูปแบบการป้องกันปัญหาการอบรมสั่งสอนสร้างจิตสำนึกในการดำรงตนตามวิถีอิสลาม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อนำแนวคิดและมุมมองของต่างศาสนิกที่มีต่อศาสนาอิสลามมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถสร้างความเข้าใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน