จังหวัดตราด เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านอาหารและการท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองต้นแบบฮาลาล รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดบนกลุ่มลูกค้าโลกมุสลิม

นายวิโรจน์ พิเภก พาณิชย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมตราด เมืองฮาลาล ต้นแบบ ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการที่พัก ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการผลิตสินค้า ทั้งในระดับธุรกิจ และระดับชุมชน จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันอาหารฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองตราด

นายวิโรจน์ พิเภก พาณิชย์จังหวัดตราด กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลครั้งนี้ เนื่องจากมีการตั้งเป้าให้ “จังหวัดตราด เป็นเมืองต้นแบบ ฮาลาล” ภายหลังพบว่าปัจจุบัน มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้าตลาดบน (Niche Market) ที่เป็นกลู่มลูกค้าโลกมุสลิม เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดมากขึ้น และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัด จึงได้จัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการนำร่อง สนับสนุนผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมายด้านการผลิตสินค้า บริการร้านอาหาร และบริการด้านการท่องเที่ยว เข้าสู่มาตรฐานฮาลาล เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรองรับ และเชื่อมโยงกับเส้นทางกระจายสินค้าและการท่องเที่ยวฮาลลาล ซึ่งในปี 2562 มีการตั้งเป้าหมายให้จังหวัดตราด มีสินค้าฮาลาลไม่น้อยกว่า 15 รายการ มีครัวฮาลาล โรงแรมที่พักฮาลาล ในแหล่งท่องเที่ยวทั้งบนฝั่ง และบนเกาะ ไม่น้อยกว่าที่ละ 1 แห่ง

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน