อบจ.ยะลา ส่งเสริมจารีตประเพณี และ อัตลักษณ์ของชุมชน จัด “มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์” เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงความสามารถ ควบคู่ พัฒนาทักษะวิชาการ ศาสนา และกีฬา

วันนี้ (22 ก.ค 60) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ จ.ยะลา ประจำปี 2560 ซึ่งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้น เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ใน จ.ยะลา  ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีเวทีในการแสดงความสามารถ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความรักสามัคคี  ตลอดจน เป็นการคัดเลือกเด็ก และเยาวชน ใน จ.ยะลา  เข้าร่วมงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เด็ก เยาวชน ครู ผู้ปกครอง ประชาชน เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  จ.ยะลา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 1,500 คน

สำหรับกิจกรรรมในงาน มีการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันเซปักตระกร้อ และการแข่งขันวอลเล่ย์บอล  การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา การประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การประกวดเรียงความภาษามลายู  การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน  การประกวดพรรณนาโวหาร การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดการขับร้องเพลงอนาซีด  นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด แห่วัฒนธรรม ชุด มลายูท้องถิ่น ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวมลายู  อีกด้วย

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  กล่าวว่า  การจัดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม เป็นจารีต ประเพณี และเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และยังเป็นการสนับสนุนปลูกฝังให้ความรู้ทางศาสนา  ซึ่งจะทำให้เด็ก เยาวชน ได้ปรับตัวให้อยู่ในโลกแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ได้อย่างมีความสุข ซึ่งในสังคมปัจจุบัน ที่สิ่งเร้าสิ่งจูงใจมากมาย  ทุกภาคส่วน จึงควรให้ความสำคัญต่อเด็ก และเยาวชน  และจัดหามาตรการป้องกัน โดยเฉพาะด้านโอกาสทางการศึกษา การอบรมสั่งสอนเบื้องต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นอกจากนี้  ก็ฝากไปยังทุกภาคส่วนในการอบรม สั่งสอนเด็ก และเยาวชน ให้มีการปลูกฝังในเรื่องความรักชาติ หวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัย วัฒนธรรมประเพณีของตนเอง ตลอดจน การมีวินัย เคารพกติกา มารยาท ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วย และจะต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  ทั้งด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับด้านคุณธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ รวมทั้ง เป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

pnoht600722001004008_22072017_110159 pnoht600722001004007_22072017_110159 pnoht600722001004006_22072017_110159 pnoht600722001004005_22072017_110159 pnoht600722001004004_22072017_110159 pnoht600722001004001_22072017_110159 pnoht600722001004002_22072017_110159

แบ่งปัน