เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งปี 2562 ที่กำลังจะเกิดขึ้น เราอยากให้สังคมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันว่า แท้จริงแล้ว “อิสลามกับการเลือกตั้ง” เป็นอย่างไร?

สกู๊ปข่าวหลักฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มาไขข้อข้องใจแท้จริงในทัศนะอิสลามแล้ว การเลือกตั้งเป็นเช่นไร?

ดร.วิศรุต กล่าวว่า “ระบบหรือหลักคิดทางการเมืองในอิสลามประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ หนึ่ง-หลักคิดว่าด้วยความเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺ (เตาฮีด) หมายถึง ต้องเชื่อว่าอัลลอฮฺมีสิทธิ์ในการวางกฏระเบียบต่างๆ ให้ปฏิบัติ สอง-หลักคิดว่าด้วยพจนารถแห่งนบี มูฮัมหมัด(ซ.ล.) โดยเชื่อว่านบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) คือต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ของมุสลิม มุสลิมต้องศึกษาและปฏิบัติตามวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสาม- หลักคิดว่าด้วยการเป็นผู้แทนของอัลลอฮฺ (คิลาฟะฮ์) หมายถึง การใช้อำนาจในการเมืองการปกครอง มุสลิมต้องปฏิบัติในฐานะเป็นผู้แทน ณ โลกดุนยานี้”

 

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5-1

 

สำหรับรูปแบบการเมืองแบบอิสลามนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐาน 4 หลัก ดังนี้

หลักความยุติธรรม หมายถึง ความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความยุติธรรมถือเป็นหัวใจหลักของการเมืองการปกครองในอิสลาม ทั้งนี้ เพราะหนึ่งในพระนามของอัลลอฮฺคือ พระผู้ทรงยุติธรรม ดังนั้น พระองค์ทรงกำชับให้มนุษย์ดำรงตนในความยุติธรรม ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ดังที่อัลลอฮฺตรัสไว้ในอัลกุรอานความว่า

“แท้จริง อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ให้รักษาความยุติธรรมและกระทำความดี และการบริจาคแก่ญาติใกล้ชิด และทรงสั่งห้ามจากการกระทำสิ่งชั่วช้าลามกและบาปทั้งปวง” (อัลกุรอาน 16 : 90)

หลักการปรึกษาหารือ หมายถึง การประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่ มีความรู้และประสบการณ์อย่างเดียวกันหรือมีหน้าที่การงานอย่างเดียวกัน สมาชิกที่ร่วมประชุมมีตั้งแต่ 4-5 คนขึ้นไปจนถึงจำนวนมากๆ ดังที่อัลลอฮฺตรัสไว้ในอัลกุรอาน ความว่า

“และจงปรึกษาหารือพวกเขาในการงาน (ต่างๆ ที่คิดกระทำ) ครั้งเมื่อเจ้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว เจ้าก็จงมอบหมาย (การงานนั้น) แด่อัลลอฮฺเถิด แท้จริง อัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ (มีจิต) มอบหมาย (ในพระองค์)” (อัลกุรอาน 3: 159)

หลักการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสม หมายถึง การพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมด้านคุณสมบัติ เช่น มีสัจจะ พูดจริง ทำจริง ไม่โกหก ซื่อสัตย์สุจริต ไว้วางใจได้ ไม่บิดพริ้ว ไม่ละเมิดฉลาด-ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีไหวพริบ แก้ปัญหาได้ และสื่อสารดี มีมนุษยสัมพันธ์ เผยแผ่ เปิดเผย ดังกล่าวนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่สมควรให้เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในสังคมส่วนรวมทุกระดับ       ดังที่นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ได้มีพจนารถไว้มีความว่า

“ผู้ใดที่ดำรงตำแหน่งในกิจการของมุสลิม โดยที่เขาแต่งตั้งคนหนึ่ง ทั้งๆ ที่เขารู้ว่ายังมีผู้อื่นที่เหมาะสมกว่าคนนั้น แน่นอน เขาได้ทรยศต่ออัลลอฮฺ รอซูลและบรรดาผู้ศรัทธา” รายงานโดย ฮากีม (อัลหะดีษ)

 

12208281474_f1c3fece59

 

หลักความเสมอภาค หมายถึง การที่ทุกคนในสังคมมีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ สิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการอยู่รอดและพัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิมนุษยชน คือ ปัจจัยสี่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย การนับถือและปฏิบัติกิจทางศาสนา การศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ฯลฯ ดังที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ตรัสในอัลกุรอาน ความว่า

“โอ้ มวลมนุษย์ แท้จริง เราได้บังเกิดเจ้ามาจากชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง และบันดาลพวกเจ้าให้แตกออกเป็นเผ่าพันธุ์และเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อพวกเจ้าจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน แท้จริง ผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ อัลลอฮฺคือ ผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ” (อัลกุรอาน 49: 13)

 

8 คำถามก่อนการเลือกตั้ง

 1. ระบอบประชาธิปไตยกับระบอบอิสลามแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร?

“ระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครอง ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ส่วนระบอบอิสลามนั้น อำนาจอธิปไตยเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น จึงมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง”

 1. มุสลิมอยู่ภายใต้การปกครองระบอบอื่น นอกจากอิสลามได้หรือไม่?

“มุสลิมอยู่ภายใต้การปกครองระบอบอื่นนอกจากอิสลาม คำตอบคือ “ได้”  โดยระบอบนั้นต้องไม่เป็นบั่นทอนและสร้างความเสียหายกับหลักอากีดะห์ รวมทั้งการปฎิบัติตนในฐานะคิลาฟะฮ์ของมุสลิมเท่านั้น”

 1. ผู้นำที่ดีในทัศนะอิสลามเป็นอย่างไร?

“ผู้นำที่ดีในทัศนะอิสลาม ได้แก่ เป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจ มีความซื่อสัตย์ มีสัจจะ มีความรอบรู้-ปฏิภาณ มีความนอบน้อม-อ่อนโยน มีความยุติธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม”

 1. มุสลิมเล่นการเมืองได้หรือไม่?

“คำตอบคือ “ได้”  เพราะมุสลิมถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ประเทศชาติ ประเด็นสำคัญจะเล่นการเมืองในรูปแบบหรือฐานะใด ซึ่งต้องอยู่ในกรอบคำสอนของอิสลามด้วย”

 1. นักการเมืองมุสลิมสามารถหาเสียงได้หรือไม่?

“การหาเสียงในที่นี้ หมายถึง การแนะนำตัวเองให้สังคมรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้น มิใช่หาเสียงเพื่อทำลาย โอ้อวด ข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม หรือสร้างฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นในสังคม”

 1. ฮาดียะห์ (ของขวัญ) กับสินบนแตกต่างกันอย่างไร?

คำทั้งสองนี้ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง “ฮาดียะห์” เป็นสิ่งที่มอบให้ด้วยความรัก/เคารพ หรือด้วยความเสน่หา ส่วน “สินบน” นั้น เป็นการให้เพื่อหวังผลตอบแทน อาจจะเป็นผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การให้เงินเพื่อซื้อเสียงการเลือกตั้ง ก็ถือเป็น “สินบน” ดังกล่าวนี้ อิสลามถือเป็นบาป ทั้งผู้ให้และผู้รับ ดังอัลลอฮฺ(ซบ.) ตรัสในอัลกุรอาน ความว่า “และพวกเจ้าจงอย่ากินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้า ระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบ..” (อัลกุรอาน 2: 188)

 1. ถ้านักการเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมให้ประโยชน์กับสังคมมุสลิมมากกว่านักการเมืองมุสลิม เราจะเลือกใคร

“ประเด็นนี้ เคยมีปัญหาลักษณะเดียวกันในวงวิชาการมุสลิมว่า “ผู้มิใช่มุสลิมที่มีความยุติธรรมกับมุสลิมที่ไร้ความยุติธรรม บุคคลใดมีความประเสริฐกว่า” ซึ่งนักปราชญ์ร่วมกันวินิจฉัยว่า “ผู้ที่มิใช่มุสลิมที่มีความยุติธรรมย่อมมีความประเสริฐมากกว่ามุสลิมที่ไร้ความยุติธรรม” ดังนั้น กรณีนักการเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมและให้ประโยชน์กับสังคมมุสลิม ย่อมดีกว่านักการเมืองมุสลิม ตามนัยนี้”

 1. อะไรคือสิ่งที่นักการเมืองต้องให้กับสังคมมุสลิมหลังการเลือกตั้ง

 

_103764907_gettyimages-459056187

 

สิ่งที่นักการเมืองต้องให้กับสังคมมุสลิม หรือสังคมมุสลิมต้องการนักการเมืองอย่างไรนั้น น่าจะจำแนกได้ ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเที่ยงธรรมและมีความอิสระ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
 2. ยึดถือและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
 3. รับฟังเรื่องร้องทุกข์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งต้องปฏิบัติต่อ ประชาชนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 4. เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพที่มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสี ใส่ร้ายบุคคลอื่นโดยไม่มีพยานหลักฐาน หรือนำเรื่องเท็จ มาอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 5. ไม่วางตนอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเงิน ผลประโยชน์หรือข้อต่อรองใด ๆ เพื่อบุคคลหรือองค์กรอื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้อื่นหรือประชาชนเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นใด
 7. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของสังคมมุสลิมโดยภาพรวม เพียงให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับสังคมทั่วไปเท่านั้น

อย่างไรก็ตามดังกล่าวนี้ ถือเป็นเพียงมุมมองการเลือกตั้งกับประชาคมมุสลิม ในปี 2562 ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งแนวคิดและการวิเคราะห์ วิพากษ์วันนี้ อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเลือกตั้งจริง ในอีก 1-2 เดือนอันใกล้นี้ก็ได้ ขออัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้โปรดประทานความรัก ความเมตตาแก่ “เรา” ด้วยเถิด อามีน

 

ขอขอบคุณ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศรุต เลาะวิถี
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต