คำสั่งจุฬาราชมนตรี เรื่อง ตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม
แต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาการและประเมินผลสถาบันฯ

s__27467786 s__27467787 s__27467788

แบ่งปัน