เมืองมักกะห์เป็นจุดศูนย์กลางของโลก ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

แบ่งปัน