s__27533321

13 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย นายกษิต ภิรมย์  ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย และคณะ เข้าพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติ หรือหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่นำไปใช้ในการอบรมสั่งสอน การเผยแผ่ หรือการปลูกฝังการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมภายใต้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี  และนายสมชาย เจ๊ะวังมา รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี  นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี

s__27533322 s__27533323 s__27533324

แบ่งปัน