คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร คณะอิหม่าม คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร
โดย

        นายอาหะหมัด ขามเทศทอง
        นายทวิช อารียะกิจโกศล
        นายมูฮัมหมัด เสน่หา
        นายปรีดา หร่ายมณี
        นายพิศิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์
        นายอนุสรณ์ องอาจ
        และนายบุคอรีย์ อยู่บำรุง

เป็นผู้แทนร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

แบ่งปัน