ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Female Agency and Islamic Activism: Thai Case Studies in Localizing the Global ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้ในแง่มุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและศาสนาของขบวนการอิสลามที่เสาะแสวงหาการพัฒนาบทบาทสตรีและการให้การศึกษา ตลอดจนการศึกษาถึงการปรับแนวคิดสะลาฟีย์ข้ามชาติมาใช้ในระดับท้องถิ่น รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลงานของนักวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ที่เว็บไซต์ Facebook: ศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปารเมศ โทร. 02-218-7412

 

1

แบ่งปัน