ด้วยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีโครงการจัดทำสมุดบันทึก ซึ่งมีภาพประกอบและเนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิตและมุมมองของชุมชนมุสลิมในประเทศไทย เพื่อจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศมุสลิม องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสลามที่สำคัญและสถานศึกษาต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของไทยที่ชุมชนต่างศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและสันติโดยมีเยาวชนเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทพัฒนาชาติให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศแบ่งกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) การประกวดเรียงความ และ (2) การประกวดภาพถ่าย เพื่อคัดเลือกผลงานนำไปใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกวดเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทยมุสลิม ร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม”
เรียงความควรสะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาสังคมให้สงบสุขน่าอยู่ สมาชิกในสังคมมีความสามัคคีปรองดอง เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางความคิด มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑.๑ การส่งผลงาน
     ๑.๑.๑ การประกวดเรียงความแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยเรียงความต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร ๑๖ กำหนดระยะบรรทัดแบบ single spacing หรือ เขียนด้วยตัวบรรจงที่อ่านง่าย ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A4 พร้อมทั้งระบุชื่อ – นามสกุล ของผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเกิด โรงเรียน/ มหาวิทยาลัย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หากมี)
     ๑.๑.๒ ส่งไฟล์ MS Word ของเรียงความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์ไปที่กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม 2562 กรณีที่ส่งไปรษณีย์จะพิจารณาจากวันที่บนตราประทับไปรษณีย์หรือเอกสารที่ออกให้โดยผู้ให้บริการนำส่งไปรษณีย์
     ๑.๑.๓ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 22048 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com

๑.๒ รางวัล
     ๑.๒.๑ ระดับอุดมศึกษา
          รางวัลที่ ๑ ๗,๐๐๐ บาท
          รางวัลที่ ๒ ๕,๐๐๐ บาท
          รางวัลที่ ๓ ๓,๐๐๐ บาท
          รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
     ๑.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา
          รางวัลที่ ๑ ๗,๐๐๐ บาท
          รางวัลที่ ๒ ๕,๐๐๐ บาท
          รางวัลที่ ๓ ๓,๐๐๐ บาท
          รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้เกียรติบัตรจากกระทรวงการต่างประเทศและสมุดบันทึกโดยหากปรากฏหลักฐานในภายหลังว่า ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดนำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง กระทรวงการต่างประเทศขอสงวนสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืน

๑.๓ วิธีการคัดเลือกและการประกาศผลการประกวด
กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาเรียงความที่ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และจะประกาศผลการประกวดเรียงความในวันที่ ๑ สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งจะคัดเลือกข้อความจากเรียงความที่ได้รับรางวัลไปใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึกและเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นที่สิ้นสุด และจะประกาศกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลและงานเปิดตัวสมุดบันทึกให้ทราบต่อไป

2. การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ“มุสลิมไทยหัวใจอาเซียน”
ภาพถ่ายควรแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนมุสลิมไทยในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเป็นประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษา กีฬา และการพัฒนาชนบท เป็นต้น รวมทั้งอาจสะท้อนบทบาทหรือมุมมองของชุมชนมุสลิมไทยต่อการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” ซึ่งต้องการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ภาพถ่ายอาจถ่ายในประเทศไทยหรือในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ก็ได้

๒.๑ ขนาดของภาพถ่ายและระยะเวลาการประกวด
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โปรดส่งภาพถ่ายสี แนวนอนและมีความละเอียดไม่ตำกว่า ๔ ล้านเมกะพิกเซล หรือ ๕ ล้านเมกะไบต์ (MB) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งถ่ายภาพเข้าประกวด ชื่อภาพถ่าย และคำบรรยายของภาพถ่าย ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๓-๕๐๙๐ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com

๒.๒ วิธีการคัดเลือกภาพ
     ๒.๒.๑ กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้รับมาภายในเวลาที่กำหนด เพื่อคัดเลือกภาพถ่ายที่ผ่านเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในเบื้องต้น และนำภาพถ่ายดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/muslimphoto ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงคะแนนให้ภาพถ่ายที่ชื่นชอบคนละ ๓ ภาพ โดยคะแนนที่ประชาชนลงคะแนนทางเว็บไซต์จะมีสัดส่วนร้อยละ ๓๐ ของคะแนนรวม และคะแนนส่วนที่เหลือเป็นคะแนนจากคณะกรรมการ
     ๒.๒.๒ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึกและเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม อาทิ การจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ การตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นที่สิ้นสุด และจะประกาศกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลและงานเปิดตัวสมุดบันทึกให้ทราบต่อไป
     ๒.๒.๓ ในการคัดเลือกภาพถ่ายรอบแรกตามข้อ ๒.๒.๑ และในกรณีที่มีภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนจากประชาชนตามข้อ ๒.๒.๒ ได้รับคะแนนเท่ากัน หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงการต่างประเทศ และการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นที่สิ้นสุด

๒.๓ รางวัล
          รางวัลที่ ๑ ๑๕,๐๐๐ บาท
          รางวัลที่ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท
          รางวัลที่ ๓ ๕,๐๐๐ บาท
          รางวัลชมเชย ๙ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้เกียรติบัตรจากกระทรวงการต่างประเทศและสมุดบันทึกโดยหากปรากฏหลักฐานในภายหลังว่า ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดนำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง กระทรวงการต่างประเทศขอสงวนสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืน

 

ที่มา : mfa.go.th