วันที่ 16 ม.ค. 63 กองส่งเสริมศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จัดเวทีเสวนา 3 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ ในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมีวิทยากร พระครูวินัยธร วชิรธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส บาทหลวง ดร.บรรจง สันติสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการศูนย์ซาเลเซียน ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนนตรี เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่าง 3 ศาสนา ในสังคมไทย ในโครงการ “สัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมสยาม แมนดารีน่า จ.สมุทรปราการ

Cr. กองส่งเสริมศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

 

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

2

.

3

.

5

.

4