pnoht600227001010101 pnoht600227001010103

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา มอบภาพบัยตุลลอฮฺ ในโครงการ “คืนสันติสุข สู่ชายแดนใต้” ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อส่งมอบต่อให้กับส่วนราชการที่มีกำลังพลนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ จชต.

pnoht600227001010104 pnoht600227001010105 pnoht600227001010106 pnoht600227001010107

ว่าที่พันตรี ไพบูลย์ ว่องวีระยุทธ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา พร้อมคณะ มอบภาพบัยตุลลอฮฺ ในโครงการ “คืนสันติสุข สู่ชายแดนใต้” ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ห้องโถง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีพันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นตัวแทนรับมอบ แทน แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และจะส่งต่อให้กับส่วนราชการที่มีกำลังพลนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป เพื่อให้กำลังพลได้ดูเวลาการละหมาดและสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตรงตามเวลาละหมาด 5 เวลา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ภาพ รวมเป็นเงิน มูลค่า 100,000 บาท

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน