วันนี้ (15 กรกฎาคม 2561) นายพงศกร ตันติวิชช์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้นำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED ให้กับชาวบ้าน ชุมชนบ้านกุนุงจนอง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องในจังหวัดยะลา พร้อมเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED จำนวน 155 หลอด ให้กับมัสยิด และโรงเรียนตาดีกาของชุมชนบ้านกุนุงจนองอีกด้วย

นายพงศกร ตันติวิชช์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ หลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากหลอด LED มีประสิทธิภาพความสว่างที่สูงกว่า ประหยัดพลังงานได้ถึง 75% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป และอายุการใช้งานด้วยประสิทธิภาพ 100% กว่า 50,000 ชั่วโมง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าต่อปีได้ และลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนลงได้ ซึ่งการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า และช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้มีโครงการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนหลอดไฟ LED มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชุมชน สร้างสังคมที่สวยงามและมีความยั่งยืนคู่กับชุมชนตลอดไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

4

.

5

.

6

.

2

.

7

.

8

แบ่งปัน