ตามที่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้พิจารณาวินิจฉัยตามหลักการศาสนาอิสลาม เรื่อง การเทียบมาตราตวง 1 ศออ์ ในซะกาตฟิตเราะห์แล้วนั้น

จุฬาราชมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘(๔) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 วินิจฉัย(ฟัตวา) ว่าการเทียบมาตราตวง 1 ศออ์ สำหรับข้าวสาร ในซะกาตฟิตเราะห์ เท่ากับ 2.7 กิโลกรัม

แบ่งปัน