การที่เราเป็นหัวหน้างาน แล้วรายงานความประพฤติของลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นการนินทาหรือกล่าวร้ายแก่คนอื่นหรือไม่อย่างไรในอิสลาม ?

ตอบ    การนินทาคือ การพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตาม หลักการเดิมศาสนาอิสลามห้ามการนินทาและถือเป็นบาปใหญ่ แต่หลักศาสนาก็อนุญาตให้กล่าวถึงความชั่วหรือสิ่งไม่ดีของคนอื่นได้ หากเป็นไปเพื่อหลักการศาสนา เช่น เพื่อป้องกันมิให้ความชั่วแพร่กระจายในวงกว้าง หรือเพื่อยับยั้งมิให้บุคคลทำชั่วซ้ำซากต่อไป เป็นต้น กรณีนี้ท่านอิหม่ามนะวาวี(รอฮิมะฮุ้เลาะห์)ได้แถลงไว้ในหนังสือของท่านทั้งอัลอัซการและริยาฎุซซอลิฮีน ว่า “การนินทาที่จะอนุญาตให้กระทำได้นั้น ต้องมีเป้าหมายที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา ที่หากไม่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่น(นินทา)ก็มิอาจบรรลุถึงเป้าหมายได้ ซึ่งมีอยู่ 6 สาเหตุ” และหนึ่งในหกสาเหตุที่ท่านอิหม่ามนะวาวีแถลงไว้ก็คือ “เตือนให้มุสลิมระวังและป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้น เช่น ประชุมปรึกษาหาหรือในเรื่องการเข้าไปเกี่ยวดองกับบุคคลหรือเข้าไปมีหุ้นส่วน หรือฝากของ หรือทำธุรกิจร่วมกัน หรือเป็นเพื่อนบ้านกัน และผู้ที่ถูกปรึกษานั้นต้องไม่ปกปิดสถานภาพของคนที่ถูกพาดพิง และยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องกล่าวถึงข้อเสียที่มีอยู่จริงในบุคคลที่ถูกพาดพิง โดยมีเจตนาให้คำตักเตือนแนะนำ” อีกตัวอย่างหนึ่งที่อิหม่ามนะวาวียกตัวอย่างก็คือ “เขามีตำแหน่งหน้าที่ แต่มิได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์ อาจเป็นเพราะเขาไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือบางทีเขาอาจเป็นคนชั่ว หรือเป็นคนสะเพร่าเผอเรอเป็นต้น ดังนั้น จำเป็นต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ผู้มีอำนาจทั่วไปเพื่อปลดเขาออกและแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมแทน” จากคำแถลงนี้ถือว่ากรณีในคำถาม ก็เป็นการอนุญาตให้นินทาคนอื่นได้ เพื่อป้องกันความมั่นคงขององค์กร (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

แบ่งปัน