การจามในละหมาดแล้วกล่าว “อัลฮัมดุลิลลาฮ์” ทำให้เสียละหมาดหรือไม่ ?

ตอบ      ผู้ที่จามขณะละหมาดและกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ (ดัง) ไม่ทำให้เสียละหมาด เป็นเพียงมักรู๊ฮ์ (ไม่บังควร) แต่ถ้าคนอื่นที่ละหมาดตอบว่า “ยัรฮะมุกัลลอฮ์” ถือว่าคนตอบเสียละหมาด ทางที่ควรปฏิบัติก็คือ ขณะละหมาดเมื่อจามถ้าจะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ให้กล่าวค่อยๆ สำหรับตนเองเท่านั้น

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน