ระธานในพิธี พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสิรฐ์ พี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะมุ่งประกอบคุณงามความดี และให้อภัยแก่กัน รวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีไปประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการอวยพรให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถประกอบศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนา

พร้อมทั้งร่วมให้การสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ โดยการมอบอินทผาลัม และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ส่วนการดูแลและอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในทุกพื้นที่อย่างเต็ที่ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่ง

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน