pnoht600204001007401_04022017_040547

พันเอก ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการเยาวชน รุ่นที่ 3 ซึ่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้นตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชนในเรื่องการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการ และขยายเครือข่ายนักข่าวพลเมือง สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการเยาวชน รุ่นที่ 3 เป็นโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2560 มีจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยให้หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด แต่ละจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดเลือกเยาวชน อายุ 15-18 ปี เข้ารับการอบรมรุ่นละ 30 คน ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 3 เป็นเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาส การฝึกอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎี ซึ่งมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายในการแก้ปัญหา หลักการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เทคนิคการเขียนข่าว การรายงานข่าว เทคนิคการจัดรายการโทรทัศน์ เทคนิคการจัดรายการวิทยุ ทักษะการใช้ภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้ง ทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่เยาวชน ที่เข้ารับการฝึกอบรม

pnoht600204001007402_04022017_040547 pnoht600204001007404_04022017_040547

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จะทำให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง สามารถขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ กับชุมชนในพื้นที่ ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และเป็นความจริง ในรูปแบบนักข่าวพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อมุ่ง สานใจ สู่สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน