ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดต้อนรับคณะเยาวชน จำนวน 330 คน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา ไทย ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการจัดให้เยาวชนต่างชาติพักกับครอบครัวเจ้าภาพชาวไทย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้คณะเยาวชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย รวมทั้งเข้าใจประเทศไทยในบริบทอื่นๆ มากขึ้น

ในการนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือจากมัสยิดในกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์การรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 หากมีสัปปุรุษหรือผู้ที่สนใจจะเป็นครอบครัวเจ้าภาพ ให้ส่งใบสมัครไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดังรายละเอียดท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th

 

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

111-7

.

8

.

9

.

10

.

11

.

12

.

13

.

14

แบ่งปัน