นายพิทยา เพ็ชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งทาง สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลาจัดขึ้น เพื่อให้รับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอเนาะ และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำแนวทางการจัดกิจกรรมไปดำเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีผู้บริหาร กศน.ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ โต๊ะครูสถาบันปอเนาะ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประเสริฐ บำเรอ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้พื้นที่ 44 อำเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (4 อำเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) เป็นการจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงความลงตัวและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริบทของการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันทางการศึกษาที่อยู่คู่สังคมชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เข้าไปมีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดทักษะอาชีพ รวมทั้งสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะโดยมีครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกะทรวงศึกษาธิการ ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อให้ผู้เรียนสมารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ การจัดอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์2564 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่15ก.พ.64 (เมืองยะลาและรามัน) และรุ่นที่ 2 วันที่1 6 ก.พ. 64(กาบัง/กรงปินัง/บันนังสตา/เบตง/ยะหา/ธารโต)

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน