วันนี้ 10 พ.ค. 61 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานในพิธีมอบหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/1 ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 แก่สถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งบรรยายการอบรมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายอับดุลอาซิส ยานยา นายกสมาคมสถาบันปอเนาะศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อุสตาส โต๊ะครู บาบอ จากสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล กว่า 1,000 คน เข้าร่วม

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถาบันศึกษาปอเนาะ ได้ใช้ประมวลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถาบันศึกษาปอเนาะ ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/1 ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ซึ่งถือเป็นประวัตศาสตร์ ที่หลักสูตรได้จัดรวบรวมเป็นรูปเล่มเป็นครั้งแรก สำหรับเนื้อหาภายในหลักสูตรนี้เกิดจากผู้นำในท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และสมาคมสถาบันปอเนาะศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับภาคราชการ ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตร คือ 4 3 3 คือ เรียนอิบตีดาอียะห์ 4 ปี ในระดับต้น เรียนมูตาวัสสีเตาะห์ 3 ปี และเรียน อาลียะห์ อีก 3 ปี จบการศึกษาแต่ละระดับจะมีประกาศนียบัตรรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อได้ทั้งในและต่างประเทศ จากการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีความภาคภูมิใจเมื่อส่งบุตรหลานของตนเองเข้าเรียนแล้วมีประกาศนียบัตรรับรอง โดยในวันนี้มีสถาบันปอเนาะในพื้นที่ จำนวน 487 แห่งในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ ที่จะนำไปสู่ความผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้า โดยมีอัลกุรอานและอัลหะดีษเป็นธรรมนูญและทางนำ ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข นอกจากนี้แล้ว สำหรับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ มองว่าพวกเขามิใช่มีหน้าที่ในการศึกษาเรียนรู้ด้านศาสนาอิสลามเพียงด้านเดียวเท่านั้น ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม ปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางความเชื่อในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนา การรู้จักให้เกียรติ รู้จักสิทธิของตนเองและผู้อื่น ทั้งที่เป็นมุสลิมและต่างศาสนิก และที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความภาคภูมิใจและระลึกอยู่เสมอว่า ผู้เรียนเกิดมาบนแผ่นดินไทย เป็นคนไทย และต้องทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติสืบไป

 

ที่มา : ThaiNews

3

.

2

.

6

.

4

.

5

.

7

แบ่งปัน