pnoht600418001008101_18042017_112541

ศอ.บต. ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อม ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ก่อนออกเดินทาง

ที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดยมีวิทยากร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ผู้นำกลุ่ม แซะห์ และผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดยะลา เข้าร่วมจำนวน 600 คน

นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจย์ ศอ.บต. กล่าวว่า การอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 ของจังหวัดยะลา ศอ.บต. ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความรู้เกี่ยวกับฮัจย์มับรูรฺและการปฏิบัติศาสนกิจที่นครมาดีนะห์และนครมักกะห์ มีความรู้เกี่ยวกับการเดินทางวิธีการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศซาอุดิอาระเบีย ตลอดจนนำคุณค่าฮัจย์มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจของรัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล

pnoht600418001008105_18042017_112541

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2560 โดยใช้หลักสูตรที่ ศอ.บต. ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการศาสนาได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการอบรมในวิชาการด้านศาสนา ประกอบด้วย ปรัชญา ความสำคัญและคุณค่าฮัจย์ วิธีการประกอบพิธีฮัจย์ อุมเราะห์ และการเยือนมัสยิดนบี ประเด็นเฉพาะสตรีการสาธิต ตอวาฟ สะแอ และขว้างญัมเราะฮ์ (เสาหิน) และวิชาด้านกฎหมายเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการปฏิบัติตนกฎระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ของประเทศไทยและประเทศซาอุดิอาระเบีย การเตรียมตัวก่อนเดินทาง ขณะเดินทาง และการเดินทางกลับภูมิลำเนา ความรู้เกี่ยวกับประเทศซาอุดิอาระเบีย และการใช้ชีวิตในประเทศซาอุดิอาระเบีย การปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพ โดยมีคณะวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ตามหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน