กรมการศาสนา จัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2562 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 104 ศูนย์ จำนวนเงิน 1,715,200 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดที่เปิดดำเนินการเรียนการสอน มีรายละเอียด ดังนี้

 

aabc-1

aabc-2

aabc-3

aabc-4

aabc-5

aabc-6

aabc-7

 

ที่มา : islamicbangkok.or.th

แบ่งปัน